THỦ TỤC – Đăng kí bán rượu tiêu dùng tại chỗ 2021

Theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện bán rượu tiêu dùng tại chỗ thương nhân phải đáp ứng như sau:

  • Đối tượng được bán rượu tiêu dùng tại chỗ phải là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
  • Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.
  • Điều kiện về sản phầm: Rượu tiêu dùng tại chỗ phải được cung cấp bởi thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán rượu.
  • Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.
  • Trường hợp thương nhân tự sản xuất rượu để bán tiêu dùng tại chỗ thì phải có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp hoặc Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo quy định tại Nghị định này.

 

Ngày 05/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 17/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. Chương VII của Nghị định đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu. Nghị định này đã bãi bỏ thủ tục thủ tục đề nghị cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ (theo Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)

Nếu như trước đây, tổ chức, cá nhân kinh doanh rượu nói chung không phân biệt rượu có độ cồn bao nhiêu đều phải xin cấp giấy phép kinh doanh rượu thì từ ngày 05/2/2020, căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định 17/2020/NĐ-CP, thương nhân bán rượu có độ cồn từ 5.5 độ trở lên tiêu dùng tại chỗ, thương nhân kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5.5 độ không cần phải xin cấp loại giấy phép này nữa mà chỉ cần đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện.

Đây là điểm mới nổi bật Nghị định 17/2020/NĐ-CP. Theo đó, kể từ ngày 05/2/2020, các thương nhân mới ra kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5.5 độ và thương nhân bán rượu có độ cồn từ 5.5 độ trở lên tiêu dùng tại chỗ không phải thực hiện thủ tục xin cấp phép như trước đây, tiết kiệm được thời gian và chi phí để đầu tư kinh doanh. Thương nhân phải phải đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện theo mẫu số 13 tại Mục II Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 17/2020/NĐ-CP.

 

Mẫu số 13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…….., ngày…. tháng… năm……

GIẤY ĐĂNG KÝ

Bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Kính gửi: Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng………

Tên thương nhân:……………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………… Điện thoại:………………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số………………. do………… cấp ngày… tháng…. năm…….

Đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ như sau:

Địa chỉ bán rượu: (1)………………………………………………………………………………….

……………..(2)…………….. xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu, Nghị định số…./2020/NĐ-CP ngày… tháng…. năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Chú thích:

(1): Địa chỉ bán rượu của thương nhân.

(2): Tên thương nhân đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

 

 

Trên đây là tư vấn của CTNLaw về THỦ TỤC – Đăng kí bán rượu tiêu dùng tại chỗ 2021 ?​ Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ gọi số: 0247 303 6879 – 0707 879 868 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!
Trân trọng./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *